Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bold Entertainment Productions

 

Deze voorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Bold Entertainment Productions. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden. Bij deelname aan projecten van- of projecten in samenwerking met Bold Entertainment Productions gaat deelnemer akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1

De samenwerking met Bold Entertainment Productions is, tenzij anders aangegeven of afgesproken, op vrijwillige basis. Partijen werken samen en zullen elkaar geen vergoeding voor diensten of goederen verschuldigd zijn. Zonder aanwezigheid van een geldige, ondertekende, schriftelijke samenwerkings- overeenkomst zal geen recht op uitbetaling worden verleend. 

 

Artikel 2:

De persoonlijke gegevens die voor deelname aan projecten of samenwerkingen van Bold Entertainment Productions worden verzameld zijn: naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de geboortedatum van het lid. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden door het bestuur ten behoeve van de algemene communicatie. De secretaris beheert deze bestanden digitaal en fysiek. De secretaris ziet ook toe op veilig gebruik van de bovengenoemde gegevens.

 

Artikel 3:

Telefoonnummers en e-mailadressen zullen nooit zonder toestemming van het lid of bevoegden aan derden worden doorgegeven, of anderszins worden bekendgemaakt. Echter is Bold Entertainment Productions wel toegestaan deze gegevens te delen met externe projectleiders wanneer zij deze nodig hebben, en Bold Entertainment Productions een samenwerking met deze partijen heeft waar het lid mee heeft ingestemd. 

 

Artikel 4:

Tijdens deelname aan de producties van Bold Entertainment Productions worden regelmatig foto's en/of video-opnamen gemaakt. Dit kan variëren van repetitiebeelden tot foto's of opnamen tijdens een fotoshoot, opname- of trailer-dag. Deze beelden kunnen gepubliceerd worden op onze sociale media [lees: TikTok, instagram, facebook, website etc.]. De betreffende beelden kunnen ook voor diverse promotiedoeleinden gebruikt worden. 

In overleg met het bestuur kan hiervan [lees: het publiceren van beeldmateriaal op sociale media] worden afgeweken, indien daar een dringende reden voor aanwezig is. Deze afwijking en afgesproken regelgeving zal in dit geval altijd goedkeuring moeten vinden van voorzitter, secretaris en ten minste één ander bestuurslid.  

Artikel 5:

Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die op het moment van de offerte beschikbaar is. Bold Entertainment Productions behoudt zich het recht voor om offertes te herzien in geval van wijzigingen in het projectbereik of andere relevante omstandigheden. Facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

 

Artikel 6:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Bold Entertainment Productions geproduceerde content zijn en blijven ten alle tijde eigendom van Bold Entertainment Productions, tenzij anders overeengekomen in schriftelijke vorm.

 

Artikel 7:

Beide partijen verbinden zich ertoe vertrouwelijke informatie die tijdens de samenwerking wordt verkregen, vertrouwelijk te houden en deze niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Artikel 8:

Annuleringen en wijzigingen van projecten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld. Afhankelijk van de productiefase van het project kunnen annuleringskosten van toepassing zijn.

 

Artikel 9:

Bold Entertainment Productions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste informatie verstrekt door de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Bold Entertainment Productions is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de desbetreffende diensten.